Jurisprudentie beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Beroepsaansprakelijkheid staat wereldwijd op nr 8 van oorzaken zakelijke schades. Zowel mondiaal als in Nederland neemt de claimcultuur toe. Claims worden doorgaans graag uit de publiciteit gehouden. Vaak kan een claim via een schikkingsvoorstel worden afgehandeld.

Dossier ECLI:NL:RBNHO:2020:6923  publicatiedatum 9-9-2020

Een geslaagd beroep op vervalbeding in de algemene voorwaarden samen met een derdenbeding advocatenmaatschap.  Met een vervalbeding in uw algemene voorwaarden kunt u uw staartrisico limiteren.

Dossier  ECLI:NL:GHAMS:2019:67   publicatiedatum  18-1-2019

De vraag staat centraal of een tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden in een situatie waarin nog geen opdrachtrelatie tot stand is gekomen. Het Hof stelt vast dat van een schending van de zorgplicht of onrechtmatig handelen geen sprake is.  De gespreksverslagen spreken stelling tegen dat opdracht is verstrekt om een inventaris- en goederenverzekering over te sluiten. Er is geen overeenkomst van opdracht tot stand gekomen waarmee de tussenpersoon niet tekortgeschoten kan zijn in de nakoming van overeenkomst.

Dossier ECLI:PHR:2018:412 ;  publicatiedatum 15 mei 2018

Ruis op de lijn bij fiscale advisering Accon, ook in cassatieberoep verworpen.

Samenvatting procesverloop

Een ondernemer die voorheen actief was in de veehouderij, is door Accon AVM Belastingadvies bijgestaan rondom advisering Inkomstenbelasting en fiscale advisering. In 2006 Q1 is voornemen besproken van verkoop gehele melkquotum en bedrijfsplan TEP met hierbij de uiteindelijke investering van een trainingshal voor sportpaarden. Geschil over de te betalen Inkomstenbelasting over resterende Herinvesteringsreserve (HIR) is ten gunste van Accon uitgesproken na diverse tussenvonnissen en deskundigenoordeel (juni 2015).

Conclusie

Reikwijdte van de zorgplicht van de belastingadviseur gaat niet zover dat Accon ongevraagd had dienen te adviseren over ruisende inbreng via BV als optie gezien het deskundigenoordeel (van de heer Russo) en interne bespreking (ter kantore Accon AVM). De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

Opmerkingen Henst & Lunsen

Dit dossier toont los van de beroepsmatige fiscale aspecten wederom de waarde van reproductiemogelijkheid a) adviesopdracht, b) vastlegging van interne bespreking en afwegingen in adviesdossier.  Verder geeft dit dossier een beeld van lange duur van een dergelijk traject vanaf eerste adviesmoment tot aan de verwerping van het cassatieberoep.

Dossier ECLI:NL:HR:2016:2044 ; publicatiedatum 9 september 2016

Beroepsaansprakelijkheid van een taxateur commercieel vastgoed jegens een bank in de hoedanigheid als financier. De bank baseert zich bij de financiering mede op een door de klant aangeleverd taxatierapport betreffende de waarde van het onroerend goed. Het onroerende goed blijkt aanzienlijk minder waard te zijn dan in het rapport is vermeld. De bank spreekt de makelaar aan tot vergoeding van schade. Geldt de exoneratieclausule ook jegens de bank en is het beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Dossier ECLI:NL:HR:2016:1280 ; publicatie 24-6-2016  -  onvoldoende inspanning tot een BAV verzekering 

Een scheepsbouwer ( VEKA group) heeft een bunkerschip gebouwd tbv opdrachtgever.  Helaas blijken er fouten te zitten in de sterkteberekeningen, uitgevoerd door een teken- en adviesbureau uit Ridderkerk (ingeschakeld door scheepsbouwer) met als gevolg dat het schip knikt tijdens de eerste serieuze vaart.

De eigenaar van het schip en dienst verzekeraar (Son) spreken de scheepsbouwer aan waarbij de scheepsbouwer een vrijwaringsprocedure tegen onder meer het teken- en adviesbureau instelt. Het tekenbureau heeft alleen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en past de Metaalunie voorwaarden 2001 toe.  Het tekenbureau had wel een keer geprobeerd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten maar dat was toen niet gelukt. Een leerproces voor verschillende betrokken zo zal blijken…

Het Hof concludeert uit een ingelast deskundigenonderzoek dat BAV-verzekeringen destijds beschikbaar waren,  niet goedkoop, maar ook niet onbetaalbaar in relatie tot de omzet. Een BAV-verzekeraar zou bedongen hebben dat het tekenbureau de RVOI 2001 op haar overeenkomsten van toepassing diende te verklaren en zou ook alleen dekking hebben geboden binnen de kaders van deze  RVOI 2001.

De beperking van aansprakelijkheid waarop het tekenbureau zich beroept houdt geen stand. Het hof komt in een tussenarrest tot de volgende conclusie; dat het weliswaar voor Tekholl lastig zou zijn geweest een BA-verzekering af te sluiten, maar niet onmogelijk of onbetaalbaar of ongebruikelijk. Omdat Tekholl moest weten dat fouten ten aanzien van haar kernprestatie tot grote schade zouden kunnen leiden, had van Tekholl verwacht mogen worden dat zij zich inspande om een deugdelijke dekking te verkrijgen. Omdat Tekholl dat heeft nagelaten, komt haar volgens het Hof in het geheel geen beroep toe op het exoneratiebeding van artikel 13.1 van de Metaalunievoorwaarden.

Los van de vraag of bovengenoemde conclusie van het Hof stand zal houden, is het goed te beseffen dat toereikende inspanning om te komen tot adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering naar het oordeel van het Hof redelijkerwijs verwacht mag worden als fouten in kernprestatie kunnen leiden tot aanzienlijke vermogensschade…..  

Dossier ECLI:NL:GHAMS:2016:237 ; publicatie 1-2-2016

Tussen Tempo-Team en een verhuurster bestond een huurovereenkomst. Bij niet tijdige opzegging zou onderhavige huurovereenkomst worden verlengd met vijf jaar. De verhuurster blijkt echter geen opzeggingsexploot te hebben ontvangen. De deurwaarder die hiertoe was ingeschakeld door Tempo-Team zou e.e.a. hebben uitbesteed aan een collega-deurwaarder. Het geclaimde financieel nadeel bedroeg € 160.167,-.

De zeer beperkte opbrengst van de onderhavige opdracht brengt met zich mee dat volgens het exoneratiebeding de deurwaarder voor maximaal betreffende honorarium (125,- Euro) aansprakelijk zou zijn. De rechtbank acht dit echter te gering en niet in verhouding tot de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Dossier ECLI:NL:RBAMS:2015:7153 ; publicatie 9-11-2015

Een assurantietussenpersoon (ABN AMRO) heeft een autoverzekering laten beëindigen zonder daartoe opdracht te hebben ontvangen. Een (beroeps)foutje in het nadeel van de bank.

Dossier ECLI:NL:RBMNE:2014:104 publicatie 20-3-2014

Door verlaging plafondhoogte met 10 centimeter blijken 88 deuren niet geheel open te kunnen bij het bestuurscentrum van Rabobank Nederland. Rabobank vordert met succes de geleden schade bij de architect.

Dossier ECLI:NL:GHARL:2013:7467; publicatie 12-12-2013

Al jaren vlekkeloos draaiende software blijkt niet feilloos. Hoewel PMP Software haar adviseur Rabobank verwijt niet te zijn geattendeerd op noodzaak en nut van dekking beroepsaansprakelijkheid met inlooprisico, oordeelt het Hof dat adviseur niets valt te verwijten nu niet aannemelijk valt te maken dat in 2008 tegen acceptabel premieniveau 11 tot 13 jaar inlooprisico was te verzekeren.

Dossier ECLI:NL:RBDHA:2013:12307; publicatie 11-11-2013

Beroepsaansprakelijkheid en zorgplicht octrooibureau. Wederpartij vordert geleden schade van bijna 3 miljoen Euro.

Dossier RBROT 2013:7816; 7-8-2013

Het belang van structureel toetsen op verzekerde hoedanigheid, aandachtspunten bij gelieerde ondernemingen en van toepassing zijnde uitsluitingen. Gevalletje fraude met bijbehorend dekkingsgeschil.

Dossier LJN BZ5356 ; 14-6-2013

Makelaar is tekortgeschoten in zijn verplichting tot goede en deugdelijke advisering bij de aankoop van het appartementsrecht. Toepassing bewijslastverdeling


Dossier LJN BW4460; 4-4-2012

Een claim beroepsaansprakelijkheid kan de beste overkomen en wil niet per definitie zeggen dat uw onderneming ook aansprakelijk is. In dit dossier werd Nauta Dutilh NV aangesproken door Network Integratio Consultancy BV.

Dossier LJN: BV9312; 29-02-2012

Een ondernemer roept de hulp in van zijn belastingadviseur om de uitkoopsom vast te stellen voor een medefirmant. De belastingadviseur adviseert een bedrag dat dat door de ondernemer wordt betaald. Achteraf is de ondernemer toch van mening dat de uitkoopsom (veel) te hoog is geadviseerd en hij stapt naar zijn advocaat. De rechtbank veroordeelt de belastingadviseur tot betaling aan eiser van €40.000,- plus wettelijke rente.

Dossier LJN; BV5356 17-2-2012

Een makelaar is aansprakelijk gesteld vanwege een verkeerde opgave in een bedrijfsbrochure. Na levering aan de koper bleek dat de oppervlakte van het verkochte beduidend kleiner was dan in de brochure van de makelaar en op het verkoopbord was vermeld. Hoewel het Hof oordeelt dat de makelaar zelf de informatie over het bedrijfspand had moeten onderzoek vernietigt de Hoge Raad dit arrest en zal een ander Hof de zaak opnieuw moeten beoordelen.

Dossier LJN; BV1907; 25-01-2012

Hoewel de notaris een prospectus niet heeft opgesteld heeft de notaris wel een rol binnen de prospectus onder meer vanwege naamsvermelding. Het investeringsvehikel in grondkavels gaat failliet. De gedupeerde beleggers spreken de notaris aan.
 Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!