aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.'

Het protocol werkt de

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen. Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.'

Het protocol werkt de opdrachten van de accountant nader uit en bevat aanbevelingen en richtlijnen voor de manier waarop een accountant onderzoek doet naar de bedrijfsinrichting van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Eén van de zaken die geregeld worden is dat de accountant onderzoek doet naar door de curator (e.a.) afgesloten verzekeringen. Artikel 8 lid 5 bepaalt:

'De accountant onderzoekt of er een verzekering aanwezig is voor bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en kas/waarde (indien van toepassing). Dit stelt hij vast via de aanwezigheid van de polissen en de betaalbewijzen. Het wordt aanbevolen dat de dekking van de verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van de individuele curator, bewindvoerder of mentor minimaal € 500.000 per gebeurtenis en minimaal € 2.500.000 per jaar bedraagt, met een uitloop van 5 jaar of meer die ingaat bij beëindiging van de polis door opzegging, overlijden of faillissement.' De accountant legt vast welke uitsluitingen de polis eventueel bevat. Indien geen verzekeringen zijn afgesloten vermeldt hij op welke andere wijze volgens curator, bewindvoerder of mentor is voldaan aan de vereisten van artikel 8 lid 5 van het besluit.

Wij vinden het opmerkelijk dat de NBA een jaarlimiet voorschrijft van vijfmaal het verzekerd bedrag. Eveneens opmerkelijk is de eis van minimaal vijf jaar uitloopdekking. Als we kijken naar de eisen die de NBA zelf voorschrijft naar aangesloten accountants, dan zien we dat voor accountantskantoren een dubbele jaarlimiet voldoende is en de uitloopdekking slechts twee jaar hoeft te bedragen.

Wat ook opvallend is dat het NBA drie beroepsgroepen op één hoop gooit : curatoren, bewindvoerders en mentoren. Van deze drie beroepsgroepen hebben mentoren een lager risico profiel en een lagere claimratio, zo bevestigde ons tevens een leidende aansprakelijkheidsverzekeraarvan genoemde beroepsgroepen.

Bedacht moet worden dat het protocol slechts een aanbeveling doet. Het heeft niet de status van wet of regelgeving. Tegelijkertijd is het wel zo dat de (kanton)rechter bij de aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor de aanbevelingen uit het protocol 'meeneemt' d.w.z. kijkt of de aanbevolen documenten, zoals de verzekeringsdekking voldoen aan de richtlijnen uit het protocol.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Algemene voorwaarden achteraf van toepassing verklaren

Hoewel vandaag de dag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed realiseerbaar is zonder dat de aanvrager strikt algemene leveringsvoorwaarden hanteert, blijft het wél aan te raden. Wie algemene leveringsvoorwaarden hanteert, moet erop letten dat deze tijdig en juist worden ingebracht. Vuistregel is dat de gebruiker (degene die de

Lees verder
26-10-2022

Kwaliteitseisen CBM 2015

De verschillende rechtbanken hebben toetsing van kwaliteitseisen gecentraliseerd. Dit kwaliteitsbureau rechtbanken lijkt de aanbevelingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) volledig over te nemen, met als gevolg dat drie iverschillende beroepsgroepen met gelijke (hoge) verzekeringseisen worden geconfronteerd.  Verzekeraar Hiscox heeft vanwege de vele vragen

Lees verder
26-10-2022

Archeologen met Hiscox polis opgelet!

Binnen het PPP product biedt verzekeraar Hiscox mogelijkheden beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor archeologen. Nader onderzoek door ons geeft een genuanceerder beeld; "Een archeoloog is een wetenschapper die aan de hand van materiële overblijfselen het verleden probeert te reconstrueren en te duiden. Hoewel de opgravingen het

Lees verder
26-10-2022

Amlin beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Met een premie-inkomen van ongeveer £ 3,5 mrd is Amlin een toonaangevende, wereldwijd opererende verzekeraar voor de zakelijke markt met kantoren in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Amerika. Amlin Nederland is gevestigd in Rotterdam (Beurs WTC) en Amstelveen en komt voort uit het voormalige Fortis

Lees verder