Contracteren voor technische beroepen

Contracteren voor de zogenaamde 'technische beroepen' - denk hierbij aan de architect, ingenieur, bouwkundig adviseur, etc. is een serieuze aangelegenheid die de nodige zorgvuldigheid vereist. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars verlangen in beginsel strikte toepassing van acceptabele branchevoorwaarden zoals DNR-2005, DNR-2011, CR-2006, CR-2013 of de RVOI-2001.

Afwijken van dergelijke

Contracteren voor de zogenaamde 'technische beroepen' - denk hierbij aan de architect, ingenieur, bouwkundig adviseur, etc. is een serieuze aangelegenheid die de nodige zorgvuldigheid vereist. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars verlangen in beginsel strikte toepassing van acceptabele branchevoorwaarden zoals DNR-2005, DNR-2011, CR-2006, CR-2013 of de RVOI-2001.

Afwijken van dergelijke branchevoorwaarden kan snel een dekkingshiaat opleveren, afhankelijk van de manier waarop wordt afgeweken en de verzekeringsdekking. Tijdige en zorgvuldige afstemming met uw adviseur en de aansprakelijkheidsverzekeraar is bewerkelijk maar vaak wel noodzakelijk. Graag schetsen wij u verschillende mogelijkheden en varianten van verzekeringsdekking.

Varianten

Bij oudere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zien we regelmatig dat strikte toepassing van branchevoorwaarden is vereist in de polisvoorwaarden. Er is dan geen verzekeringsdekking bij afwijken van de in de polis met name genoemde branchevoorwaarden. Afwijkend contracteren betekent in dergelijke gevallen het accepteren van onverzekerde risico's.

Bij nieuwere varianten van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zien we vaak een "even-alsof-dekking". Verzekeraar biedt dan in tegenstelling tot "strikte hantering" wel dekking bij afwijken van branchevoorwaarden echter zal verzekeraar nooit meer uitkeren dan het geval zou zijn geweest indien de algemene voorwaarden wel op de juiste wijze van toepassing zouden zijn verklaard en ter hand zouden zijn gesteld. Voor dit meerdere heeft u geen dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Eenvoudiger gezegd, er kan nog steeds een gat in de dekking ontstaan met financiële consequenties voor u als opdrachtnemer.

Voorbeeld:

Op grond van de clausule op uw polis bent u gehouden de DNR 2011 voorwaarden van toepassing te verklaren. De DNR voorwaarden bevatten aansprakelijkheidsbeperkingen. Artikel 15 lid 2 DNR2011 houdt in dat u niet voor meer kunt worden aangesproken dan het bedrag dat door de opdrachtgever aan u is betaald. Indien u een honorarium heeft ontvangen van € 10.000,00, dan kunt u - indien u de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing heeft verklaard en ter hand heeft gesteld - in beginsel voor maximaal een bedrag van € 10.000,00 worden aangesproken. Indien u de algemene voorwaarden echter niet op de juiste wijze van toepassing verklaart, dan kunt u voor de volledige schade worden aangesproken. Indien de schade van de wederpartij € 50.000,00 bedraagt, dan zou u gehouden kunnen zijn dit volledige bedrag te vergoeden. Verzekeraar zal echter slechts een bedrag van € 10.000,00 vergoeden ofwel er ontstaat een onverzekerd hiaat van € 40.000,00.

Contractmanagement bij afwijkende (inkoop)voorwaarden

Bij de meeste verzekeraars bestaat er de mogelijkheid om een afwijkend contract vooraf voor te leggen. De verzekeraar kan dan bepalen al dan niet tegen opslag op de premie om een specifieke overeenkomst onder de dekking te brengen of een hoger eigen risico van toepassing te laten zijn. Hierbij gelden vaak wel minimumeisen ten aanzien van de aansprakelijkheidsparagrafen:

  • De hoogte van uw maximale aansprakelijkheid dient te worden beperkt tot aan de hoogte van het honorarium of een aantal maal het honorarium.
  • De algemene voorwaarden dienen onderscheid te maken in de begrippen directe en indirecte schade en een uitsluiting van de aansprakelijkheid voor indirecte schade te bevatten. Onder indirecte schade wordt o.a. verstaan bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, etc.
  • Een vervaltermijn van aansprakelijkheid van vijf jaar na oplevering van de opdracht.

Bent u werkzaam binnen de technische beroepen, dan blijft goed contractmanagement dus van belang, ook nadat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot stand is gebracht. Meer weten? Neem contact op met de adviseurs van BAVspecialist Tel. 0342-401945)

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Nieuwe voorwaarden Allianz beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Per 1 maart introduceert Allianz nieuwe voorwaarden voor de (Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringsvoorwaarden zijn aangepast naar de huidige marktontwikkelingen en wet- en regelgeving en zijn op een aantal punten verduidelijkt. Ook zijn in de voorwaarden de meest gangbare clausuleteksten opgenomen. Hierdoor wordt een aantal clausules bij

Lees verder
26-10-2022

HDI Global Specialty SE maakt flinke efficiency slag met acceptatie- en offerteproces beroepsaansprakelijkheid

Verzekeraar HDI Global Specialty SE introduceerde vandaag nieuwe aanvraagformulieren voor 10 verschillende branches. De slimme invulbare pdf-formulieren tonen voor bedrijven tot een omzet van 1Mio direct de premie voor zover het bedrijf binnen de gestelde acceptatierichtlijnen valt. Uiteraard blijft maatwerk beschikbaar waar nodig.<br /> <br /> De formulieren

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraar CNA verhoogt minimumpremies naar 2.500,- EUR

Verzekeraar CNA informeerde ons dat zij zich genoodzaakt ziet voor alle lines de minimumpremie te verhogen naar € 2.500,-  De aangekondigde verhoging zal gelden per komende premievervaldatum vanaf 1-1-2022 voor bestaande verzekerden beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en cyberverzekeringen.<br /> <br />  

Lees verder
26-10-2022

ACL verzekeringen stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

ACL verzekeringen (Alpha Commercial Lines) stopt met het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De lopende polissen zijn opgezegd per 1-1-2022. <br /> <br /> Is uw ACL verzekering opgezegd? Informeer bij ons naar geschikte alternatieven. Graag ontvangen wij uw offerteverzoek waarbij u de mogelijkheid heeft een kopie van uw huidige ACL

Lees verder
26-10-2022

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland steeds vaker een zuivere claims made dekking

Tot 2021 was het bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars gangbaar om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden op basis van beperkte claims made basis. Bij een dergelijke dekking dient de beroepsfout te zijn gemaakt na de ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het zogenaamde inlooprisico was

Lees verder