Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de accountant (forensisch)

Voor de forensisch accountant gelden wettelijke eisen ten aanzien van beroepsaansprakelijkheidsverzekering die onder andere staan beschreven in de Handleiding Regelgeving Accountancy van de NBA;

Voor de forensisch accountant gelden wettelijke eisen ten aanzien van beroepsaansprakelijkheidsverzekering die onder andere staan beschreven in de Handleiding Regelgeving Accountancy van de NBA;

Paragraaf 2.6 De continuïteit van de beroepsuitoefening

Artikel 11;

De accountantsorganisatie zorgt ervoor dat zij ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheidvan haarzelf en van de bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd.

Artikel 12 ;

De op grond van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, te sluiten verzekering voor de beroepsaansprakelijkheidvan een accountantsorganisatie en van de bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen voldoet ten minste aan de volgende eisen:

a) de verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar van wie het aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit;

b)de verzekering biedt jaarlijks dekking voor ten minste tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak;

c) het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt:

 • bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
 • bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
 • bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
 • bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

d) boven de in onderdeel c genoemde minimumbedragen bepaalt de accountantsorganisatie de wijze waarop financiële risico's kunnen worden opgevangen en de hoogte van de dekking van de verzekering, met dien verstande dat sprake is van een redelijke dekking van de risico's;

e) het eigen risico per aanspraak is zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit van de accountantsorganisatie niet in gevaar komt. Daartoe bedraagt het eigen risico bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt de accountantsorganisatie zelf de hoogte van het eigen risico;

f) onder de dekking van de verzekering vallen alle werkzaamheden die door de accountantsorganisatie worden verricht, ongeacht door wie de claim wordt ingediend;

g) de verzekering heeft ten minste Europa als dekkingsgebied;

h) de accountantsorganisatie zorgt ervoor dat haar inloop- en uitlooprisico's gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt;

i) de verzekering dekt tevens de beroepsaansprakelijkheid van de accountantsorganisatie voor de personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, voor de personen die haar werkzaamheden of de werkzaamheden van medewerkers van de accountantsorganisatie waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die door de accountantsorganisatie worden verricht;

j) de verzekering dekt de kosten van benodigde juridische bijstand in het kader van het in procedures te voeren verweer. Los van de wettelijke eisen zult u als forensisch accountant zelf prima de noodzaak begrijpen om beroepsaansprakelijkheidsverzekering inclusief het juridisch verweer - ook bij tuchtzaken - goed geregeld te hebben.

Behoefte aan een verzekering op maat?

Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden voor u als forensisch accountant! Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0342-401945 of stuur ons uw offerteverzoek

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

I was in a hurry to get a business insurance and Jeroen arranged everything for me very quickly and without a hassle - it was really hard to find an insurer without speaking Dutch, many insurance companies I called just turned me down because they wouldn't serve me in English. Jeroen in the other hand was super professional right from the start and actively communicated with me during the process. Highly recommend Henst & Lunsen, very friendly and effective service!

Reactie van Mariam Ayadi

Zeer tevreden over de snelheid en deskundigheid. Dit is nog een bedrijf waar de klanten voorop staan.

Reactie van Grégory
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.