Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de advocaat

Vanuit de verordening op de advocatuur gelden specifieke regels voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten;

Vanuit de verordening op de advocatuur gelden specifieke regels voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten;

1) De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

2)Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever, voor zover de werkgever hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

3) Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan derden, indien de werkgever de Staat is en deze de advocaat hiervoor op voorhand schriftelijk vrijwaart conform het model, bedoeld in het vijfde lid.

4) De advocaat gaat de verzekering aan met een verzekeraar van wie aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit.

5) De algemene raad stelt een model van de vrijwaring vast en kan bij wijzigingen van dat model bepalen wanneer bestaande vrijwaringen moeten worden aangepast

 • dekt per advocaat of indien van toepassing per samenwerkingsverband ten minste schade tot een bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste twee maal dat bedrag per verzekeringsjaar;
 • dekt mede de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat voor handelingen en nalatigheden van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn;
 • dekt de schade voortvloeiend uit alle werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de beroepsuitoefening van de advocaat, daaronder begrepen het optreden als curator in een faillissement, als bewindvoerder in een (voorlopige) surséance van betaling en in andere hoedanigheid waarin de advocaat door de rechter wordt benoemd, dan wel als mediator, bindend adviseur of arbiter;is ten minste van kracht voor gebeurtenissen in de lidstaten van de Europese Unie en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
 • omvat voor een advocaat of een samenwerkingsverband van twee advocaten geen eigen risico hoger dan € 12.500 per aanspraak;
 • omvat voor een samenwerkingsverband van meer dan twee advocaten geen eigen risico per aanspraak hoger dan € 5.000 maal het aantal verzekerde advocaten, met een maximum van € 100.000 per aanspraak.

De premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een advocaat start bij € 610,- per jaar bij een verzekerde limiet van € 500.000,- maximaal per aanspraak en € 1.000.000,- maximaal per verzekeringsjaar met een eigen risico van € 2.500,- per aanspraak (omzetafhankelijk tarief).

Vraag hier uw offerte aan voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Snel gereageerd, persoonlijk en prettig contact. Slimme tools om tot keuze te helpen, kan hun alleen maar aanraden!

Reactie van Falco

Ik ben door Rob Wolters uitstekend begeleid naar een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering, top.

Reactie van Tewis van den Brink
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.