Wat is de betekenis van: algemene voorwaarden

In de volksmond ook wel als "kleine lettertjes" aangeduid, zijn voorwaarden die gelden voor een bepaald soort overeenkomsten, of zelfs alle overeenkomsten die de gebruiker sluit. Algemene voorwaarden regelen de rechtsbetrekking tussen een bedrijf en haar klanten, specifiek als het gaat om de verkoop van producten en / of diensten. Algemene voorwaarden hebben betrekking op het gehele traject van verkoop / levering / advies: offerte, onderhandeling, tot stand komen van de overeenkomst, levering, betaling, garantie, klachten en geschillenoplossing. En, niet in de laatste plaats: regeling van de aansprakelijkheid, keuze van het rechtsstelsel en aanwijzen van de bevoegde rechter.  

Als er niets geregeld wordt, gelden de wettelijke bepalingen. In het geval van verkoop van producten is dat bijvoorbeeld de regeling productaansprakelijkheid uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:185 e.v.). In het geval van levering van diensten (hierover gaat bij beroepsaansprakelijkheid) gelden de algemene bepalingen inzake wanprestatie (met name art. 6:74 BW e.v.). In het algemeen geldt, dat men het recht heeft om in algemene voorwaarden en/of contracten aansprakelijkheid naar redelijkheid en billijkheid te beperken.

Het is voor de rechtsgeldigheid van groot belang, dat men zijn leveringsvoorwaarden vooraf duidelijk aan de opdrachtgever heeft verstrekt en niet achteraf, bijna niet leesbaar, op de achterkant van de rekening. Een algemeen geaccepteerde manier is om aansprakelijkheid in bedrag te beperken, in verhouding tot het bedrag van de waarde van het contract waarop de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.