Wat is de betekenis van: regres

Het recht van schadeverhaal op een derde, doorgaans (mede)veroorzaker of betrokkene wegens bepaalde vorderingen. Het verhalen van een schade op (mede)schuldigen. Een verzekeraar heeft doorgaans regresrecht wanneer er sprake is van (mede)schuldigen.

Verzekeraar kan door het uitoefenen van regresrecht haar schadelast beperken. Het recht op regres ontstaat wanneer een verzekeraar verplicht is naar verzekerde een schade te vergoeden terwijl er sprake is van een andere partij die feitelijk voor de onrechtmatige daad of wanprestatie (mede)aansprakelijk is. In zaken waarin de aansprakelijkheid is verzekerd, wordt het regres niet uitgeoefend door de (mede) aansprakelijke partij zelf, maar door diens verzekeraar. De aansprakelijke partij lijdt immers zelf geen schade. In een dergelijk geval kan de verzekeraar de vorderingen van de benadeelde of de verzekerde op derden tegen betaling van de schade via een cessieovereenkomst overnemen. De vorderingen die de verzekerde op een medeaansprakelijke partij heeft kunnen ook bij wijze van subrogatie op de verzekeraar overgaan. Dit gebeurt zodra de verzekeraar een uitkering doet aan de benadeelde of aan zijn verzekerde voor de schade die de benadeelde lijdt, aldus art. 7:962 BW.