Wat is de betekenis van: omstandighedenmelding

De verplichting vanuit polisvoorwaarden bij een claims made dekking zoals beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen om zo spoedig als mogelijk melding te maken van een situatie die tot een aanspraak kan of zal leiden. Van een omstandigheid kan worden gesproken als er een voldoende dreiging bestaat dat er een claim zal of kan worden ingesteld. Er moet ‘zo spoedig mogelijk’ worden gemeld. Hoe eerder de verzekeraar op de hoogte is van feiten waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kunnen of zullen leiden tot een aanspraak jegens de verzekerde, hoe eerder hij eventueel ook maatregelen kan nemen en de verzekerde zo nodig aanwijzingen kan geven. Het verrichten van een omstandighedenmelding is het creëren van uitloopdekking op de huidige / vorige verzekeraar.