Wat is de betekenis van: risicowijziging

Verandering van beroep, dienst en/of de aard van werkzaamheden waardoor het wezenlijk verzekerde risico wijzigt. Bij tussentijdse toename van risico zal een verzekeraar verlangen hiervan tijdig op de hoogte te worden gebracht. Het niet (tijdig) melden van risicowijzigingen kan nadelige consequenties voor de verzekeringsdekking inhouden. Het risico binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan eveneens toenemen door verbreding van het werk- of afzetgebied buiten het dekkingsgebied waarvoor de polis is verstrekt. Het risico kan eveneens toenemen door het geheel of gedeeltelijk loslaten van algemene voorwaarden waardoor limitering van aansprakelijkheid komt te vervallen. Ook door het accepteren van inkoopvoorwaarden kan er sprake zijn van toegenomen aansprakelijkheidsrisico. Om hiaten bij een bestaande aansprakelijkheidsverzekering te voorkomen is het wenselijk periodiek te controleren of zich risicowijzigingen hebben voorgedaan.