Wat is de betekenis van: en-bloc clausule

De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden en/of premie tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de verzekeringnemer het recht de voorgestelde weigering niet te accepteren waarmee de dekking komt te vervallen. Artikel 9:740 lid 4 BW geeft de wettelijke grond voor het tussentijds wijzigen van het verzekeringscontract, formeel slechts per contractvervaldatum.

Veel verzekeraars nemen, in meer of minder ruime zin, een en bloc-clausule in hun voorwaarden op. Volgens jurisprudentie moet er sprake zijn van "zwaarwegende feiten en omstandigheden" om uitoefening van de en-bloc clausule door verzekeraar te rechtvaardigen.

Het beroep op de ‘en-bloc clausule’ is niet toegestaan, wanneer dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zoals bepaald in artikel 6:248 lid 2 BW. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een verzekeraar slechts zeer terughoudend gebruik mag maken van de clausule. Want een van de belangrijkste grondbeginselen van het verzekeringsrecht is de sociale functie van de verzekeringsovereenkomst. Bij een verzekeringsovereenkomst draagt een verzekerde namelijk een financieel risico dat hij zelf niet kan dragen, over aan een verzekeraar. Daarom moet hij kunnen vertrouwen op de afspraken die hij met een verzekeraar heeft gemaakt. Zoals in de jurisprudentie is bevestigd, staat het een verzekeraar daarom niet vrij om zich op de ‘en-bloc clausule’ te beroepen op de enkele grond dat sprake is van een tegenvallend bedrijfsresultaat.Een beroep op de en-bloc clausule kan wel gerechtvaardigd zijn, wanneer bij ongewijzigde voortzetting van de verzekeringen de solvabiliteit van de verzekeraar in ernstige mate wordt bedreigd.