Wat is de betekenis van zaakschade bedrijfsaansprakelijkheid?

Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade (materiële schade) waarvoor u als bedrijf kunt worden aangesproken. Het betreft hier door derden geleden zaakschade dus geen schade aan eigendommen van het bedrijf zelf.


Andere begrippen gerelateerd aan beroepsaansprakelijkheid


A ...
 • Aanhangig maken
  Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Het starten van een procedure bij de (kanton)rechter wordt aanhangig maken genoemd. De procedure begint met een dagvaarding door de eisende partij of een verzoekschrift dat aan de (kanton)rechter is gericht.
 • Aanspraak

  Een vordering tot vergoeding van schade ingesteld tegen een verzekerde op grond van een beroepsfout.


 • Aansprakelijkheid

  Compact; De verplichting tot het vergoeden van de schade, die de ene partij heeft toegebracht aan een andere partij.   Uitgebreid; Het Nederlands recht kent drie bronnen van aansprakelijkheid:  Contractuele aansprakelijkheid Het kan zijn dat iemand schade lijdt omdat zijn wederpartij niet doet wat was afgesproken. De aansprakelijkheid van de schuldenaar voor de schade die ontstaan is door het niet nakomen van de overeenkomst wordt contractuele aansprakelijkheid genoemd. Voorbeeld: X heeft met Y afgesproken zijn huis aan Y te verkopen en in eigendom te leveren door op een bepaalde datum bij de notaris de overdrachtsakte te tekenen en de koopprijs te doen betalen door Y. Y blijft echter in gebreke, verschijnt niet op het afgesproken tijdstip bij de notaris en neemt het huis niet af. Daardoor moet X zijn huis uiteindelijk aan Z voor een lagere koopprijs verkopen. Voor de schade die X dan lijdt, de lagere prijs en de extra kosten, is Y aansprakelijk. Y is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst.  Wettelijke aansprakelijkheid Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De rechtsgronden voor deze aansprakelijkheid worden in de wet gevonden en wel omschreven als verbintenissen uit de wet. Hierbij maakt men een onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid uit rechtmatige daad.  Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is in Nederland geregeld in artikel 6:162 BW.  Bijvoorbeeld. X steekt de weg voor zijn huis over en wordt daarbij aangereden door een auto bestuurd door Y voornoemd. Bij die aanrijding loopt X ook weer schade op, persoonlijke of letselschade, toevallig weer veroorzaakt door Y. Deze keer is echter geen sprake van een overeenkomst die niet wordt nagekomen, maar van een onrechtmatige daad van Y. Dit type van aansprakelijkheid wordt ook wel wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De wet bepaalt in dit geval dat Y aansprakelijk is voor de schade van X.  Overigens gelden voor de verkeersaansprakelijkheid daarnaast specifieke regels. Voor het veroorzaken van schade in het verkeer is men meestal verzekerd. Dergelijke verzekeringen heten dan ook WA-(wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen), in het geval van een motorvoertuig noemen we dit ook wel WAM-verzekering.  De aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden die volgens de wet een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan, maar niet gerekend kunnen worden tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen de rechtmatige verbintenissen uit de wet:
  • zaakwaarneming

  • ongerechtvaardigde verrijking

  • onverschuldigde betaling  Schuld of risico  Het burgerlijk recht maakt een onderscheid tussen schuld en risico. Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de het incident veroorzakende persoon om tot aansprakelijkheid te komen. De onrechtmatige daad is een rechtsfeit waarbij sprake is van schuldaansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid. Soms is er geen sprake van onrechtmatige daad, omdat door een schulduitsluitingsgrond de schuld aan de kant van de schadeveroorzaker geheel wegvalt. Zo kan er sprake zijn van overmacht: Bijvoorbeeld het geval dat een voetganger onverhoeds de weg oversteekt en wordt aangereden door een automobilist die deze oversteekhandeling niet kon zien aankomen. De automobilist kon redelijkerwijze de aanrijding niet voorkomen en hij is dan niet zonder meer aansprakelijk. Aan het met succes doen van beroep op overmacht worden zeer hoge eisen gesteld. De rechter zal op grond van Artikel 185 Wegenverkeerswet in het algemeen zeer terughoudend zijn met een erkenning van overmacht. Men mag ervan uitgaan dat een bestuurder van een motorrijtuig (in de ruimst mogelijke betekenis) doorgaans 'schuldig' wordt geoordeeld in een verkeersincident jegens een 'zwakkere' verkeersdeelnemer.  Bij risicoaansprakelijkheid speelt 'schuld' geen rol. Als een bepaald risico zich verwezenlijkt dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid van de eigenaar van een pand waaraan een gebrek kleeft. Als door dat gebrek schade ontstaat, het huis van mijn buurman stort in door een constructiefout en bij het instorten ontstaat schade aan mijn schuur, dan is de eigenaar aansprakelijk voor mijn schade ook al kende hij het gebrek niet. Andere veel voorkomende voorbeelden zijn de aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun kinderen die jonger dan 14 jaar zijn (of 14 of 15 jaar, als de ouders zich niet (kunnen) disculperen), van werkgevers voor de daden of het nalaten daarvan door hun ondergeschikten, of van dierenbezitters (particulier) voor de zelfstandige gedragingen van hun dieren (uitgebroken paarden, loslopende honden). Deze vormen van aansprakelijkheid heten behalve risicoaansprakelijkheid ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.


 • Aansprakelijkheidsverzekering

  Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld én wordt verplicht om de schade die hij, of iemand waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft toegebracht aan een ander te vergoeden. Onterecht in de volksmond vaak "WA verzekering" genoemd.  De aansprakelijkheidsverzekering kent een particuliere variant (AVP) en een bedrijfsmatige variant (AVB) Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven. Deze AVB dekt in beginsel uitsluitend zaak- en personenschade. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt in beginsel dus géén dekking bij (zuivere) vermogensschade. Deze zuivere vermogensschade verzeker je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).  Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is in Nederland niet verplicht. Er is WEL een verplichting wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen WAM verzekering. Deze worden nogal eens met elkaar verward. Tot midden jaren negentig werd door aansprakelijkheidsverzekeraars het zogenoemde "loss occurrence systeem" gebruikt. Dit systeem gaf dekking voor schades die in de verzekeringsperiode waren ontstaan. Het moment dat de schade bij de verzekeraar werd gemeld en het moment dat de schade was veroorzaakt, was niet van belang in dit systeem.  De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die vandaag de dag in Nederland worden aangeboden zijn doorgaans op basis van Claims Made dekking. Dit systeem begrenst de verzekeringsdekking naar tijd, waarbij het tijdstip van melden bij de verzekeraar wel van cruciaal belang is. Bij het (zuivere) claimsmade systeem bestaat dekking als een schademelding door de verzekeraar na de ingangsdatum en voor de einddatum van de polis wordt ontvangen. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt maakt voor de dekking verder niets uit tenzij het voor- of inlooprisico is beperkt. Bij overstappen of afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is het daarom nodig goed te laten kijken naar inlooprisico en/ of uitlooprisico als er sprake is van een voorliggende aansprakelijkheidsverzekering.  De premie voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van diverse factoren zoals; omzetniveau, soort onderneming, afzetgebied en geografische spreiding van de omzet, aantal werknemers, hoogte van de loonsom, hoogte van de verzekerde limieten, hoogte van het eigen risico, insluitingen en uitsluitingen.  Het belang van de aansprakelijkheidsverzekering  In Nederland draagt iedereen zijn eigen schade, tenzij iemand anders verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van deze schade. Iemand is pas verantwoordelijk voor de schade als er sprake is van aansprakelijkheid. In artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) is vastgelegd aan welke eisen moet zijn voldaan voordat er sprake is van aansprakelijkheid. Er moet een onrechtmatige daad zijn gepleegd, die toegerekend kan worden en waardoor schade ontstaat. Tussen de onrechtmatige daad en de schade moet wel een causaal verband zijn.


 • Aansprakelijkstelling

  Een partij, persoon of bedrijf juridisch verantwoordelijk stellen voor geleden schade.  Je kunt als persoon, als bedrijf of als ondernemer ook een aansprakelijk stelling ontvangen. Dit is niet hetzelfde als aansprakelijk zijn. Bij een ontvangen aansprakelijkstelling is het van belang uw aansprakelijkheidsverzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en u te onthouden van uitspraken die in het nadeel (kunnen) zijn van verzekeraar. Een aansprakelijkstelling zal normaliter schriftelijk worden ingediend en dient te worden voorzien van motivering én onderbouwing van de geleden schade. Bij een ontvangen aansprakelijkstelling is het voor de snelheid van claimafwikkeling belangrijk om volledige openheid van zaken te geven zodat niet gaandeweg de schadebehandeling nieuwe feiten zichtbaar worden.  Indien u nog niet formeel door een tegenpartij aansprakelijk bent gesteld maar er is wel sprake van een situatie waaruit dit kan ontstaan dan spreken we van een omstandigheid. Aansprakelijkheidsverzekeraars verlangen in hun polisvoorwaarden dat zij zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht, ook bij een omstandigheid. Het uitzetten van dergelijke dreiging naar verzekeraar toe heet een omstandighedenmelding. U hebt hiermee voldaan aan uw meldplicht richting verzekeraar.   


 • Acceptant

  Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. De acceptant aansprakelijkheid wordt ook wel underwriter genoemd. De acceptant kan binnen vastgestelde bevoegdheden bepalen of en tegen welke condities een aansprakelijkheidsverzekering tot stand kan worden gebracht. Een goede acceptant is van grote waarde voor een verzekeraar aangezien deze persoon in staat moet kunnen zijn om onbedoelde risico's buiten de deur te houden en/of te voorkomen dat tegen te lage premiestelling aansprakelijkheidsdekking kan worden gerealiseerd.


 • Act commited dekking

  De Act commited dekking is een vorm van aansprakelijkheidsverzekering waarbij uitsluitend van belang is of de oorzaak van een schade binnen de verzekerde periode ligt. Deze wijze van dekking werd door aansprakelijkheidsverzekeraars aangeboden tot medio jaren zeventig. Binnen deze dekking was het volledige uitlooprisico afgedekt. Mede door de asbestrisico's bleek voor aansprakelijkheidsverzekeraars de onbeheersbaarheid binnen dit type verzekeringsdekking vanwege het enorme staartrisico


 • Administratiekosten
  Dit zijn kosten die verzekeraars kunnen rekenen voor de administratieve behandeling van uw verzekering. Administratiekosten worden doorgaans in rekening gebracht bij de eerste polisafgifte. Niet alle verzekeraars berekenen administratiekosten. Administratiekosten worden ook poliskosten genoemd.
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Fatsoensregels, waaraan ieder orgaan met bestuursbevoegdheden zich moet houden. Als belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden genoemd:
  • het zorgvuldigheidsbeginsel

  • het motiveringsbeginsel

  • het fair play beginsel

  • het rechtszekerheidsbeginsel 

  • het vertrouwensbeginsel, 

  • het gelijkheidsbeginsel  De bestuursrechter kan een genomen besluit door een bestuursorgaan toetsen aan deze beginselen.


 • Algemene maatregel van bestuur

  Een bij koninklijk besluit genomen regeling van algemene strekking waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Afkorting AMvB.


 • Algemene voorwaarden

  In de volksmond ook wel als "kleine lettertjes" aangeduid, zijn voorwaarden die gelden voor een bepaald soort overeenkomsten, of zelfs alle overeenkomsten die de gebruiker sluit. Algemene voorwaarden regelen de rechtsbetrekking tussen een bedrijf en haar klanten, specifiek als het gaat om de verkoop van producten en / of diensten. Algemene voorwaarden hebben betrekking op het gehele traject van verkoop / levering / advies: offerte, onderhandeling, tot stand komen van de overeenkomst, levering, betaling, garantie, klachten en geschillenoplossing. En, niet in de laatste plaats: regeling van de aansprakelijkheid, keuze van het rechtsstelsel en aanwijzen van de bevoegde rechter.    Als er niets geregeld wordt, gelden de wettelijke bepalingen. In het geval van verkoop van producten is dat bijvoorbeeld de regeling productaansprakelijkheid uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:185 e.v.). In het geval van levering van diensten (hierover gaat bij beroepsaansprakelijkheid) gelden de algemene bepalingen inzake wanprestatie (met name art. 6:74 BW e.v.). In het algemeen geldt, dat men het recht heeft om in algemene voorwaarden en/of contracten aansprakelijkheid naar redelijkheid en billijkheid te beperken.  Het is voor de rechtsgeldigheid van groot belang, dat men zijn leveringsvoorwaarden vooraf duidelijk aan de opdrachtgever heeft verstrekt en niet achteraf, bijna niet leesbaar, op de achterkant van de rekening. Een algemeen geaccepteerde manier is om aansprakelijkheid in bedrag te beperken, in verhouding tot het bedrag van de waarde van het contract waarop de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.


 • Arbitraal beding
  Bepaling in een overeenkomst om geschillen door arbitrage te beslechten in plaats van door de gewone rechter.
 • Arrest

  Een arrest is een uitspraak afkomstig van de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland, de Hoge Raad. Een zaak die bij de Hoge Raad wordt aangebracht wordt een zaak in cassatie genoemd. De uitspraak die de Hoge Raad dan vervolgens doet is het arrest. Een arrest kan zowel een bekrachtiging van een bestreden vonnis of van een eerder arrest bevatten, als een gehele of gedeeltelijke vernietiging ervan, waarbij de rechter in hoger beroep of cassatie opnieuw beslist of (soms) de zaak terugwijst of verwijst.


B ...
 • BAV

  BAV staat voor de afkorting die men hanteert voor de BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering.  


 • Bedrijfsaansprakelijkheid

  Bedrijfsaansprakelijkheid is voor iedere ondernemer een relevant risico ongeacht omvang of aard van de werkzaamheden. Afhankelijk van de aard van een onderneming kunt u vanuit verschillende invalshoeken aansprakelijk worden gesteld in geval van toerekenbare zaak- en letselschade. Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen meerdere rubrieken worden afgedekt. Denkt u naast zaak- en personenschade aan productaansprakelijkheid (6:77 BW, 6:185 BW, 6:186 BW) en werkgeversaansprakelijkheid (7:611 BW en 7:658 BW). U kunt aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade als gevolg van wanprestatie (6:74 BW) of op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW). U kunt aansprakelijkheid deels uitsluiten en deels beperken door in overeenkomsten voorwaarden overeen te komen. Aansprakelijkheid volledig uitsluiten kan en mag niet. Afhankelijk van wie uw contractpartijen zijn kunt u uw aansprakelijkheid contractueel beperken. De formele benaming voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, afgekort AVB.


 • Benadeelde partij
  Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden.
  Een benadeelde partij kan in het strafproces als slachtoffer schadevergoeding van de dader vorderen.
 • Bereddingskosten

  Kosten, die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen of om reeds ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden. Bij de meeste verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking.  


 • Bereddingsplicht schadeverzekering

  De bereddingsplicht bij schadeverzekering voor verzekeringnemer of verzekerde volgt uit het Burgelijk Wetboek 7:957;
  1. Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk hunner, naar mate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden.

  2. De verzekeraar vergoedt de kosten aan het nemen van de in lid 1 bedoelde maatregelen verbonden, en de schade aan zaken die daarbij worden ingezet.

  3. Indien de verzekerde de in lid 1 bedoelde verplichting niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.


 • Beroepsaansprakelijkheid

  Beroepsaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid in de vorm van een financieel nadeel (zuivere vermogensschade) geleden door uw opdrachtgever en/of derden voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke bij de uitoefening van uw beroep. Aansprakelijkheid wegens handelen in de uitoefening van een beroeps betreft doorgaans aansprakelijkheid uit contract jegens de contractuele wederpartij (BW 6:74). Derden die geen partij zijn bij de overeenkomst en schade lijden door het handelen van een professional, kunnen aansprakelijkheid baseren op onrechtmatige daad (BW 6:162).  Voor de beroepsuitoefening van een professional geldt de norm dat hij/zij dient te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. De norm geldt zowel voor contractuele aansprakelijkheid als ook voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Bij sommige beroepen kan hiertoe worden verwezen naar beroepsregels, richtlijnen of protocollen vanuit een beroepsvereniging. Het beroepsaansprakelijkheidsrisico dekt u af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het risico op beroepsaansprakelijkheid zal met name bestaan als bij de uitoefening van activiteiten waarbij sprake is van advisering, begeleiding, berekenen, controleren, ontwerpen enzovoorts.


 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Een verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (gangbare afkorting is BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken van een gecombineerde dekking met bedrijfsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een onvolledige opgave of onjuiste weergave van de werkelijke beroepsactiviteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Naast het financieel nadeel zal verzekeraar binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook dekking bieden voor wettelijke rente, bereddingskosten en juridische bijstand zover er sprake is van een aansprakelijkstelling waarvoor de verzekering dekking biedt.


 • Beroepsfout

  Nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen of onachtzaamheid bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht (of door een derde heeft doen verrichten). Hiermee wordt gelijkgesteld een beroepsfout die vanwege een aan een verzekerde toebehorende hoedanigheid. krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.


 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid voortvloeiende uit of gebaseerd op het disfunctioneren als bestuurder of commissaris of feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon. Bestuurdersaansprakelijkheid kan voortvloeien uit onbehoorlijke taakvervulling, wanbeleid, onjuist verrichte vennootschappelijke rechtshandelingen, onrechtmatige daad, misleidende voorstelling van de toestand van het bedrijf of aansprakelijkheid als gevolg van het niet afgedragen belastingen en premies.
  Als er fouten zijn gemaakt in het bestuur, dan zijn in beginsel alle leden van dat bestuur aansprakelijk. Bestuurders kunnen, bijvoorbeeld in concernverhoudingen, aansprakelijkheid dus niet ontlopen door het "tussen schuiven" van een of meer rechtspersoon-bestuurders. Ook door te zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden, kan een bestuurder zich in beginsel niet bevrijden.
 • Beurspolis
  Een polis met gestandaardiseerde en gedeponeerde voorwaarden, die zijn aangepast aan de behoeften, die gelden voor op de assurantiebeurzen verrichte transacties. Zwaardere of complexere risico's kunnen op de assurantiebeurs worden aangeboden door een verzekeringsmakelaar. Een beurspolis kan een oplossing bieden als een enkele verzekeraar het aangeboden risico niet wil verzekeren. Verschillende verzekeraars kunnen intekenen op het aangeboden risico totdat het volledige risico voor 100% is afgedekt. De assurantiebeurs kan ook een oplossing bieden voor “kleinere” risico’s, die vanwege een sterk afwijkend of uniek risicoprofiel een persoonlijke benadering nodig hebben. Een polis realiseren via de assurantiebeurs gaat gepaard met hogere kosten.
 • Bijzondere voorwaarden

  Deze polisvoorwaarden zijn specifiek voor een bepaalde verzekering. Zij vullen de algemene voorwaarden aan. Bijzondere voorwaarden bestaan bij pakketverzekering met in de basis een algemene set voorwaarden geldend voor de pakketverzekering met daarnaast per verzekerde rubriek een set bijzondere polisvoorwaarden. Bijzondere voorwaarden hebben voorrang op gewone voorwaarden.   


 • Boetebeding

  Contractuele bepaling dat de partij die wanprestatie pleegt, verplicht is een bedrag te betalen of andere (bijkomende) prestatie te leveren, ongeacht of dit strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming van de overeenkomst. In de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen worden de gevolgen van boeteclausules als supercontractuele aansprakelijkheid van de dekking uitgesloten.


C ...
 • Cassatie
  In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter.
 • Causaal verband

  Causaal verband is het verband tussen oorzaak en gevolg. artikel 6:98 BW; Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Een aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis kan diverse gevolgen hebben die zonder deze gebeurtenis niet zouden zijn ingetreden (condicio sine qua non).  Indien het condicio sine qua non - verband vaststaat is het aan de veroorzaker aan te te tonen dat het toerekeningsverband ontbreekt. Artikel 6:98 BW biedt aanknopingspunten om te beargumenteren of de schade in voldoende verband staat met de gebeurtenis waarop zij berust om te kunnen worden toegerekend.


 • Cederen

  Iemand die een op naam gestelde vordering heeft op een andere partij, en deze vordering niet zelf kan of wil incasseren, kan de vordering overdragen, cederen, aan een derde partij.


 • Claim

  Dit is het indienen van een "verlies" gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen. De Nederlandse benaming voor een claim bij aansprakelijkheidsverzekering is aansprakelijkstelling. Onder het indienen van een (schade)claim kan ook worden verstaan het melden van een nieuwe schade waarvoor een omstandigheid is ontstaan. Een claim zal na melding bij verzekeraars in behandeling worden genomen door een schadebehandelaar of loss adjuster. Een schademelding of claim krijgt een referentie toegewezen waaronder verzekeraar de schade administratief kan traceren.  Aangezien er veel aanvullende (bewijs)stukken onderdeel kunnen uitmaken van een claim is het zaak om goed, compleet en duidelijk te corresponderen onder vermelding van het schade- of dossiernummer. 


 • Claims made dekking

  Bij een aansprakelijkheidsverzekering met (zuivere) claims made dekking, is bepalend voor vergoeding van een gedekte schade dat deze bij de verzekeraar is aangemeld tijdens de verzekeringsduur. Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode. Het staartrisico, ook wel uitlooprisico genoemd, is hierbij voor verzekeraar niet of beperkt aanwezig. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt speelt ook een rol als het inlooprisico op de verzekering is beperkt in de polisvoorwaarden. Dit is vaak het geval als er geen sprake is van een voorafgaande verzekering.  Bij het stoppen van een beroepaansprakelijkheidsverzekering op basis van een claims made dekking is het belangrijk bekende omstandigheden te melden voor einddatum van de verzekering. Doorgaans kan bij staking van de onderneming het uitlooprisico optioneel worden ingekocht tegen een eenmalige premiebetaling. Raadpleeg altijd uw adviseur om te controleren of er sprake is van relevant uitlooprisico.


 • Clausule

  In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van een polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Een polis clausule kan dus dekking insluiten of uitsluiten. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld om voor verzekeringsdekking in aanmerking te komen. Om een clausule in de juiste context te kunnen plaatsen moet het geheel van polis samen met de bijbehorende voorwaarden worden gelezen.  


 • Collectief contract

  Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld het lidmaatschap van een beroepsorganisatie als extra kwaliteit beschouwen en dit belonen met een een premievoordeel. Een deel van de kwaliteit kan immers al door een beroepsorganisatie worden getoetst.


 • Combined ratio

  De combined ratio is een term uit het verzekeringswezen en is de som van de claims (uitbetaalde schaden) en bedrijfskosten (expense ratio) gedeeld door het totaal van de ontvangen premies, uitgedrukt in een percentage. Een combined ratio boven de 100% wil zeggen dat een verzekeraar voor bepaalde verzekering(en) minder aan premies ontvangt dan het totaal van schade plus kosten. Een combined ratio zegt iets over de winstgevendheid van verzekeraars op onderdelen van haar portefeuille.   


 • Comparanten
  De persoon die voor een notaris of rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.
 • Comparitie van partijen
  Het persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om een schikking te proberen of nadere inlichtingen te verschaffen.
 • Contractuele aansprakelijkheid
  Aansprakelijkheid voortvloeiende uit een contractuele verhouding. Als er door een van deze partijen een (beroeps)fout wordt gemaakt, komt deze partij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet geheel na (wanprestatie).
 • Contractvervaldatum

  De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. Voor schade, ongevallen en inkomensverzekeringen hebben verzekeraars (zover aangesloten bij het Verbond van verzekeraars) afspraken gemaakt over het verlengen van verzekeringsovereenkomsten  Indien de overeenkomst van schade-, ongevallen- of inkomensverzekering volgens de toepasselijke voorwaarden, na afloop van de geldende contractstermijn, voorziet in een stilzwijgende verlenging, dan wordt deze steeds verlengd als overeenkomst voor een periode van maximaal 12 maanden. Zodra de eerste initieel oveeengekomen contracttermijn van maximaal 36 maanden is verlengd heeft de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op elk gewenst moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.  Verzekeraar kan desgewenst een nieuwe contracttermijn aanbieden. Een en ander staat beschreven in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen die bindend is voor aangesloten verzekeraars.  Er zijn uitzonderingen waarop deze gedragscode niet van toepassing is zoals bijvoorbeeld binnen het grootzakelijke segment, beurspolissen etc.


 • Coulance uitkering

  Van een coulance uitkering is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn. Verzekeraar hoeft niet uit te keren maar doet het gedeeltelijk wel. 


D ...
 • Dagvaarding
  Officieel geschrift dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil , of de vervolging van een aan de opgeroepene ten laste gelegd strafbaar feit.
 • Dekkingsgebied

  Land, landen of werelddelen waarbinnen de verzekering dekking biedt. Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er doorgaans de uitsplitsing; Nederland, Europa, rest van de wereld exclusief Verenigde Staten en Canada en tot slot werelddekking inclusief Verenigde Staten en Canada.  Het kan zijn dat er binnen de bepaling over het dekkingsgebied aanvullende eisen worden gesteld betreffende de jurisdictie. Men stelt in de polisvoorwaarden bijvoorbeeld dat er slechts dekking bestaat indien een rechter uit een EU land bevoegd is te oordelen. Ook andersom komt voor. In de polisvoorwaarden stelt men bijvoorbeeld dat er sprake is van werelddekking behalve voor aanspraken waarop het recht van USA van toepassing is of die aldaar in rechte aanhangig gemaakt worden.  Het is verstandig bij (uitbreiding van) bedrijfsactiviteiten naar het buitenland uw verzekeringsdekking te laten toetsen op een toereikend dekkingsgebied.


 • Derden

  In het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering; iedereen met uitzondering van een verzekerde of andere natuurlijke- of rechtspersoon die in een economische of organisatorische eenheid met een of meerdere verzekerden verbonden zijn. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden vermogensschade.


 • Design en construct

  Design en construct is een contractvorm waarbij ontwerp en (bouw)montage door dezelfde partij worden uitgevoerd. De installerende partij is hierbij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de (bouw)montage, terwijl van oudsher het ontwerp primair de verantwoordelijkheid is van de engineer / architect / constructeur. In geval van dienstverlening op basis van design en construct is specifieke verzekeringsdekking benodigd die in beperkte mate verkrijgbaar is.


 • Direct writer

  Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient.  Een direct writer kan opverschillende manieren verzekeringen aanbieden; vaak gaat dit per post, via internet of telefonisch. Een direct writer kan een adviserende rol aannemen maar meestal zal zij polissen aanbieden op basis van Execution Only. Bij direct writers die aanbieden op basis van Execution Only probeert men de verantwoordelijkheid van productkeuze juridisch zo veel mogelijk bij de afnemer (de klant) te leggen. Een direct writer is niet per definitie goedkoper als een verzekering afsluiten met adviseur. Direct writers maken vaak veel reclame waardoor er hoge(re) marketingkosten worden gemaakt. Direct writers zijn met name gericht op de particuliere verzekeringsmarkt inclusief zorgverzekeringen en in mindere mate op bedrijfsmatige verzekeringen. Hoe complexer de verzekering hoe minder deze in algemene zin geschikt is om via direct writing op de markt te brengen.


 • Dwaling
  Een "gebrek in de wilsvorming" bij het tot stand komen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak of de persoon waarmee men handelt.
 • Dwingend recht

  Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.


E ...
 • Each and every claim

  Variant binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij behoudens de maximale verzekeringslimiet per aanspraak geen maximum is gesteld aan het aantal claims per jaar. Alle claims kennen wel de begrenzing van de maximale verzekerde limiet maar de verzekeringslimiet per jaar is hierbij vervallen. Deze variant ziet men in beperkte mate aangeboden bij beroepsaansprakelijkheidsrisico's met een hoge(re) claimfrequentie voor bedrijven met enig omzetvolume.


 • Eigen schade

  Eigen schade is in beginsel niet gedekt onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden (vermogens)schade.  Bij vormen van eigen schade moet u denken aan;
  • Niet betalen van uw honorarium door opdrachtgever

  • Herstelwerkzaamheden

  • Commerciële geschillen

  • Aan u opgelegde boetes


 • En-bloc clausule

  De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden en/of premie tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de verzekeringnemer het recht de voorgestelde weigering niet te accepteren waarmee de dekking komt te vervallen. Artikel 9:740 lid 4 BW geeft de wettelijke grond voor het tussentijds wijzigen van het verzekeringscontract, formeel slechts per contractvervaldatum.  Veel verzekeraars nemen, in meer of minder ruime zin, een en bloc-clausule in hun voorwaarden op. Volgens jurisprudentie moet er sprake zijn van "zwaarwegende feiten en omstandigheden" om uitoefening van de en-bloc clausule door verzekeraar te rechtvaardigen.  Het beroep op de ‘en-bloc clausule’ is niet toegestaan, wanneer dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zoals bepaald in artikel 6:248 lid 2 BW. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een verzekeraar slechts zeer terughoudend gebruik mag maken van de clausule. Want een van de belangrijkste grondbeginselen van het verzekeringsrecht is de sociale functie van de verzekeringsovereenkomst. Bij een verzekeringsovereenkomst draagt een verzekerde namelijk een financieel risico dat hij zelf niet kan dragen, over aan een verzekeraar. Daarom moet hij kunnen vertrouwen op de afspraken die hij met een verzekeraar heeft gemaakt. Zoals in de jurisprudentie is bevestigd, staat het een verzekeraar daarom niet vrij om zich op de ‘en-bloc clausule’ te beroepen op de enkele grond dat sprake is van een tegenvallend bedrijfsresultaat.Een beroep op de en-bloc clausule kan wel gerechtvaardigd zijn, wanneer bij ongewijzigde voortzetting van de verzekeringen de solvabiliteit van de verzekeraar in ernstige mate wordt bedreigd.


 • Exoneratie
  Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking. Niet iedere vorm van exoneratie is toegestaan. Bij het laten opstellen van algemene voorwaarden is exoneratie van aansprakelijkheid balanceren tussen risicobeheersing enerzijds en de aanvaardbare norm van redelijkheid en billijkheid anderzijds.
G ...
 • Gevolgschade

  Schade voortvloeiende uit toegebrachte (materiele) schade, zoals o.a. verlies van inkomsten, gederfde winst en expertise kosten, gemis van besparing etc. Ook wel indirecte schade genoemd. Door het uitsluiten van indirecte (vermogen)schade ontstaat er een aanzienlijke afname van aansprakelijkheidsrisico's. Het uitsluiten van gevolgschade staat veelal opgenomen in algemene voorwaarden. 


 • Grief
  Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.
H ...
 • Herverzekering

  Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Het herverzekeren kan geheel of gedeeltelijk. Hierin gespecialiseerde verzekeraars noemen we herverzekeraars.


 • Hoger beroep
  Als een persoon of een bedrijf het niet eens is met de uitspraak van een rechter, dan is het mogelijk om een “hogere” rechter te vragen of deze het eens is met de uitspraak. Dat wordt “hoger beroep” genoemd.
I ...
 • Indemniteitsbeginsel

  Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade niet mag leiden tot een verbetering van de vermogenspositie in geval van schade. In het Burgerlijk Wetboek staat opgenomen onder artikel 7:960 BW; "het beginsel dat een verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding zal ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken". Je mag er niet beter van worden. Het doel is te voorkomen dat de verzekerde een hogere uitkering uit de verzekeringsovereenkomst kan ontvangen dan de som die zijn werkelijk geleden schade bedraagt.


 • Indirecte schade
  Bij indirecte vermogensschade (consequential loss) valt te denken aan gevolgschade zoals winstderving, vertragingsschade, omzetderving, gemiste besparingen . Ten aanzien van het schadebegrip bestaat in beginsel een grote mate van contractvrijheid (regelend recht) behoudens direct geleden schade. Om onbegrensde aansprakelijkheid te beperken zijn vaak exoneratie bedingen in algemene of leveringsvoorwaarden opgenomen met uitsluiting van indirecte vermogensschade en nadere uitleg van het begrip indirect.
 • informatieplicht verzekeringnemer

  De informatieplicht voor u als verzekeringnemer volgt uit het Burgelijk Wetboek 7:941;
  1. Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde van de verwezenlijking van het risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij verplicht aan de verzekeraar de verwezenlijking te melden. Dit geschiedt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

  2. De verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

  3. Indien door de tot uitkering gerechtigde een verplichting als bedoeld in de leden 1 of 2 niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.

  4. De verzekeraar kan het vervallen van het recht op uitkering wegens niet-nakoming van een verplichting als bedoeld in de leden 1 en 2 slechts bedingen voor het geval hij daardoor in een redelijk belang is geschaad.

  5. Het recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een verplichting als bedoeld in de leden 1 en 2 niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt.


 • Ingebrekestelling

  Schriftelijk verklaring waarmee iemand (doorgaans de benadeelde(n) aangeeft dat de geadresseerde een afspraak (verbintenis) niet is nagekomen. Bij een ingebrekestelling wordt de nalatende partij alsnog in de gelegenheid gesteld om (meestal binnen een bepaalde termijn) de afspraak alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan worden gezien als noodzakelijke aanmaning om alsnog binnen redelijke termijn tot realisatie van gemaakte afspraken te komen. Bij het uitblijven van afdoende reactie of adequaat handelen op een ingebrekestelling volgt doorgaans een aansprakelijkstelling.


 • inlooprisico

  Schade(n) waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt onder een beperkte claims made verzekering. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode optioneel worden ingekocht of onder de dekking worden gebracht. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan dus wel dekking bieden voor nog niet aan verzekerde bekende schades die voor de ingangsdatum van de verzekering werden veroorzaakt door het optioneel inkopen van het "inlooprisico.  Binnen de meeste polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er een standaard inlooprisico opgenomen als er sprake is van aansluitende voorliggende verzekeringsdekking. Het inlooprisico is in dergelijke gevallen gedekt op basis van de verzekerde limieten van de voorliggende polis. Bij een eerste aansprakelijkheidsverzekering of bij een overstap van aansprakelijkheidsverzekering vormt het (mogelijk) inlooprisico bij de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een wenselijk adviespunt. 


J ...
 • Jurisdictie

  Jurisdictie is een ander woord voor de geldige rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. Bij beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan in de polisvoorwaarden opgenomen staan dat jurisdictie is beperkt tot Nederland of een EU lid. Door af te wijken van de toegestane jurisdictie kan een onverzekerde situatie ontstaan.


 • Jurisprudentie
  Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters. Het is een verzamelnaam voor het geheel van uitspraken, arresten en vonnissen die gedaan zijn door rechters van rechtbanken, het gerechtshof of de Hoge Raad. Uitspraken die eerder gedaan zijn vormen een richtlijn voor vergelijkbare casussen. Anderzijds kan jurisprudentie ook de aanleiding vormen om verzekeringsdekkingen en/of voorwaarden aan te passen.
M ...
 • Materiële norm beroepsaansprakelijkheid
  Voor de beroepsuitoefening van een professional geldt de norm dat deze moet handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Deze norm geldt zowel voor contractuele aansprakelijkheid als voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Voor sommige beroepen kan aan de materiële norm nadere invulling worden gegeven bijvoorbeeld door protocollen, richtlijnen en dergelijke.
 • Mededelingsplicht verzekeringnemer

  De mededelingsplicht van een verzekeringnemer volgt uit het Burgelijk Wetboek 7:928;
  1. De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

  2. Indien de belangen van een bij het aangaan van de verzekering bekende derde worden gedekt, omvat de in lid 1 bedoelde verplichting mede de hem betreffende feiten die deze kent of behoort te kennen, en waarvan naar deze weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen. De vorige zin mist toepassing bij persoonsverzekering.

  3. Betreft een persoonsverzekering het risico van een bekende derde die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, dan omvat de mededelingsplicht mede de hem betreffende feiten die deze kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen.

  4. De mededelingsplicht betreft niet feiten die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, en evenmin feiten, die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleid. De verzekeringnemer of de derde, bedoeld in lid 2 of lid 3, kan zich er echter niet op beroepen dat de verzekeraar bepaalde feiten reeds kent of behoort te kennen indien op een daarop gerichte vraag een onjuist of onvolledig antwoord is gegeven. De mededelingsplicht betreft voorts geen feiten waarnaar ingevolge de artikelen 4 tot en met 6 van de Wet op de medische keuringen in de daar bedoelde gevallen geen medisch onderzoek mag worden verricht en geen vragen mogen worden gesteld.

  5. De verzekeringnemer is slechts verplicht feiten mede te delen omtrent zijn strafrechtelijk verleden of omtrent dat van derden, voor zover zij zijn voorgevallen binnen de acht jaren die aan het sluiten van de verzekering vooraf zijn gegaan en voor zover de verzekeraar omtrent dat verleden uitdrukkelijk een vraag heeft gesteld in niet voor misverstand vatbare termen.

  6. Indien de verzekering is gesloten op de grondslag van een door de verzekeraar opgestelde vragenlijst, kan deze zich er niet op beroepen dat vragen niet zijn beantwoord, of feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn medegedeeld, en evenmin dat een in algemene termen vervatte vraag onvolledig is beantwoord, tenzij is gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden.


 • Medeverzekerde(n)

  Iedere verzekeringspolis kent een verzekeringnemer en verzekerde. Het is vaak mogelijk om medeverzekerde(n) aan te laten tekenen op de polis. Bij bedrijfsmatige verzekeringen kan het wenselijk en voordelig zijn om bijvoorbeeld een nieuwe werkmaatschappij aan te laten tekenen zodat er geen losse nieuwe polis nodig is. Indien er sprake is van meerdere BV's  is het wel belangrijk te controleren in hoeverre de beroepsactiviteiten met elkaar overeenstemmen en volledig zijn.  


 • Medewerkingsplicht schade

  Op grond van art. 7:941 BW is de verzekerde verplicht om zo spoedig mogelijk melding te doen bij de verzekeraar wanneer hij van de verwezenlijking van het risico op de hoogte is of behoort te zijn (de meldingsplicht - lid 1) en vervolgens zijn medewerking te verlenen aan de schadeafwikkeling.


N ...
 • Naverrekenen

  Net zoals bijvoorbeeld bij gas- of waterverbruik betaalt u ook bij verschillende zakelijke verzekeringen een voorlopige of voorschotpremie. De definitieve premie wordt jaarlijks achteraf vastgesteld aan de hand van gerealiseerde omzet en/of jaarloon, aantal FTE of een combinatie hiervan. Dit heet naverrekenen. Bij aansprakelijkheidsverzekeraars bestaan er verschillende vormen van;
  • jaarlijkse naverrekening inclusief bijstelling toekomstig verzekeringsjaar (traditioneel) van premievoet x grondslag

  • uitsluitend bijstellen toekomstig verzekeringsjaar

  • 3 jaarlijks uitvragen met bijstellen toekomstige verzekeringsperiode  Als er sprake is van significante omzetontwikkeling, stijging van loonsom of aantal werknemers is het goed te beseffen dat een premiestelling niet evenredig hoeft te stijgen. Verzekeraars zullen zelden automatische een lager tarief toepassen. Een goede adviseur behartigt uw belangen ook bij naverrekenen. Door de omzet of loonsom te actualiseren is nog niet direct de verzekeringsdekking getoetst. Er kan immers meer wijzigen als omzet en loonsom. Het tijdig doorgeven van relevante wijzingen staat in veel polisvoorwaarden als verplichting opgenomen.      


 • No claimverklaring

  Dit betreft een verklaring van verzekeringnemer op een bepaald moment onderzoek binnen de onderneming te hebben gedaan naar omstandigheden welke mogelijk later tot een aansprakelijkstelling zouden kunnen leiden. Bekende omstandigheden moeten als mogelijke schade worden gemeld op de aflopende aansprakelijkheidsverzekering. Een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering zal geen dekking bieden bij aansprakelijkstellingen van bekende omstandigheden.  Een No claimverklaring dient u te ondertekenen bij aanvraag als onderdeel van het aanvraagformulier of tussentijdse in geval van risicoverzwaring op een lopende aansprakelijkheidsverzekering.


O ...
 • Omstandighedenmelding

  De verplichting vanuit polisvoorwaarden bij een claims made dekking zoals beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen om zo spoedig als mogelijk melding te maken van een situatie die tot een aanspraak kan of zal leiden. Van een omstandigheid kan worden gesproken als er een voldoende dreiging bestaat dat er een claim zal of kan worden ingesteld. Er moet ‘zo spoedig mogelijk’ worden gemeld. Hoe eerder de verzekeraar op de hoogte is van feiten waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kunnen of zullen leiden tot een aanspraak jegens de verzekerde, hoe eerder hij eventueel ook maatregelen kan nemen en de verzekerde zo nodig aanwijzingen kan geven. Het verrichten van een omstandighedenmelding is het creëren van uitloopdekking op de huidige / vorige verzekeraar.   


 • Omstandigheid

  Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan een verzekerde concreet kan meedelen uit welke beroepsfout de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht.


 • Onderverzekering
  Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerd object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag.
 • Onrechtmatige daad
  Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek is dit: Een inbreuk op een recht van een ander en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behou
 • Onzeker voorval
  Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal plaatshebben (bij levensverzekeringen).
 • Opzicht clausule
  Deze clausule komt voor in aansprakelijkheidsverzekeringen en houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten.
  Voor bepaalde bedrijven, waarbij sprake is van reparatie, installatie, onderhoud etc. kan in beperkte mate een opzichtclausule worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De opzicht uitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk kan zijn.
 • opzicht dekking
  Uitbreiding van de aansprakelijkheidsdekking tegen aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken die een verzekerde
  ter behandeling, reparatie, beheer of bewerking zijn toevertrouwd.
 • Opzichtclausule

  Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Deze houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. Een zogenaamde opzicht dekking bij maatwerk aansprakelijkheidsverzekeringen zorgt ervoor dat het opzicht risico geheel of gedeeltelijk wél onder verzekeringsdekking wordt gebracht.


 • Opzichtschade
  De aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen die een verzekerde in gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden onder zich heeft (onder zijn opzicht).
 • Overmacht
  Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.
P ...
 • Personenschade

  Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel (inclusief smartengeld) of overlijden. Personenschade is de verzamelterm voor door derden geleden letselschade en overlijdensschade. Door derden geleden personenschade verzekert u bedrijfsmatig met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). 


 • Polis
  De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
 • Polisaanhangsel
  Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.
  Het polisaanhangsel vormt een integraal onderdeel van de oorspronkelijke polis. Tegenwoordig geven veel verzekeringsmaatschappijen bij wijziging een geheel nieuwe
 • Polisvoorwaarden
  De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
 • Preventie
  Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
 • Productaansprakelijkheid
  Wanneer als gevolg van een gebrek in een product, dat door een consument is aangeschaft, schade ontstaat aan personen of goederen kan deze de producent aansprakelijk stellen voor deze schade. Als regel geldt dat een product als gebrekkig wordt beschouwd, wanneer het niet de veiligheid biedt onder de te verwachten omstandigheden. Productaansprakelijkheid (BW 6:185) bestaat voor de producent of voor partijen die daaraan gelijk worden gesteld. Door een product te bewerken, labelen, verwerken, assembleren of te importeren van buiten de Europese Economische Ruimte kunt u ook als producent worden aangemerkt. Denk aan de webshop die elektronica importeert uit China in Nederland distribueert. Het risico op productaansprakelijkheid kan toenemen bij uitbreiding van het afzetgebied buiten de EG in het bijzonder bij export naar de Verenigde Staten en Canada.
  Het productaansprakelijkheidsrisico is niet standaard afgedekt binnen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak is maatwerk vereist bij het beheersbaar maken en verzekeren van productaansprakelijkheid risico's. Bij productaansprakelijkheid bestaat de schade met name uit gevolgschade veroorzaakt door een gebrekkig of onveilig product.

  Het terughalen van geleverde producten (recall) bij signalering van een productiefout of latent risico tot lichamelijk letsel of materiële schade is in beginsel uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De doorgaans forse kosten van een terugroep actie kunnen met een product recall verzekering beheersbaar worden gemaakt. Door toenemende wet- en regelgeving rondom consumentenbescherming is toename zichtbaar van product recalls. Een product recall dekking kan in sommige gevallen optioneel worden aangeboden op de productaansprakelijkheidsverzekering. Naast het informeren, inzamelen en terughalen van mogelijk foutieve producten (recall) kunnen ook uit- en inbouwkosten in verband met een product recall tot forse schade resulteren. Een uit- en inbouwverzekering biedt hiervoor dekking.
 • Prolongatiepremie
  De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’ genoemd.
R ...
 • recallverzekering

  Verzekering die de kosten vergoed die ontstaan als een product niet overeenkomt met de vooraf afgesproken schriftelijke specificaties, uit de markt teruggehaald moet worden vanwege latente veiligheidsrisico's. Afhankelijk van productvolumes, afzetgebieden en bijvoorbeeld in- en uitbouwkosten kunnen recall kosten erg fors oplopen.    


 • Regres

  Het recht van schadeverhaal op een derde, doorgaans (mede)veroorzaker of betrokkene wegens bepaalde vorderingen. Het verhalen van een schade op (mede)schuldigen. Een verzekeraar heeft doorgaans regresrecht wanneer er sprake is van (mede)schuldigen.  Verzekeraar kan door het uitoefenen van regresrecht haar schadelast beperken. Het recht op regres ontstaat wanneer een verzekeraar verplicht is naar verzekerde een schade te vergoeden terwijl er sprake is van een andere partij die feitelijk voor de onrechtmatige daad of wanprestatie (mede)aansprakelijk is. In zaken waarin de aansprakelijkheid is verzekerd, wordt het regres niet uitgeoefend door de (mede) aansprakelijke partij zelf, maar door diens verzekeraar. De aansprakelijke partij lijdt immers zelf geen schade. In een dergelijk geval kan de verzekeraar de vorderingen van de benadeelde of de verzekerde op derden tegen betaling van de schade via een cessieovereenkomst overnemen. De vorderingen die de verzekerde op een medeaansprakelijke partij heeft kunnen ook bij wijze van subrogatie op de verzekeraar overgaan. Dit gebeurt zodra de verzekeraar een uitkering doet aan de benadeelde of aan zijn verzekerde voor de schade die de benadeelde lijdt, aldus art. 7:962 BW.


 • Restitutie

  (Gedeeltelijk) terugbetalen door verzekeraar van vooruitbetaalde premie(s). Daarom ook wel premierestitutie genoemd.


 • Risicowijziging
  Verandering van beroep, dienst en/of de aard van werkzaamheden waardoor het wezenlijk verzekerde risico wijzigt. Bij tussentijdse toename van risico zal een verzekeraar verlangen hiervan tijdig op de hoogte te worden gebracht. Het niet (tijdig) melden van risicowijzigingen kan nadelige consequenties voor de verzekeringsdekking inhouden. Het risico binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan eveneens toenemen door verbreding van het werk- of afzetgebied buiten het dekkingsgebied waarvoor de polis is verstrekt. Het risico kan eveneens toenemen door het geheel of gedeeltelijk loslaten van algemene voorwaarden waardoor limitering van aansprakelijkheid komt te vervallen. Ook door het accepteren van inkoopvoorwaarden kan er sprake zijn van toegenomen aansprakelijkheidsrisico. Om hiaten bij een bestaande aansprakelijkheidsverzekering te voorkomen is het wenselijk periodiek te controleren of zich risicowijzigingen hebben voorgedaan.
S ...
 • Schadeverzekering (AOV)
  Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
 • Supercontractuele aansprakelijkheid

  Supercontractuele aansprakelijkheid is een verzamelnaam voor aansprakelijkheidsverhogende bedingen zoals garantiebepalingen, boetebedingen en vrijwaringen. Door het accepteren van dergelijke bepalingen in overeenkomsten ontstaat een veelal niet verzekerbaar risico. Garantiebepalingen zijn in beperkte mate verzekerbaar en komen voor bijvoorbeeld bij service level agreement (SLA) rondom ICT risico's over beschikbaarheid van services.


T ...
 • Toerekenbare tekortkoming
  Een partij komt zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) na.
 • Tussenvonnis
  Uitspraak door de rechter, gedaan vóór het eindvonnis in een aanhangig geding, die geen einde maakt aan de zaak.
U ...
 • Uitlooprisico

  De verzekeringsdekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt doorgaans op te bestaan op de einddatum van die verzekering. Na deze datum gemelde schades (het zogenaamde uitlooprisico of staartrisico) vallen dan buiten de verzekeringsdekking.  Dit uitlooprisico kan voor de aansprakelijkheidsverzekering doorgaans optioneel worden ingekocht waarbij tegen betaling van eenmalige vergoeding als percentage van de jaarpremie het uitloop is afdekt voor X jaar. De variabele X bestaat meestal uit 1,2,3,4 of vijf jaar, mede afhankelijk van hoe lang de polis heeft gelopen. Een verzekeraar is niet verplicht dit uitlooprisico aan te bieden tenzij dit in de voorwaarden is opgenomen. Het uitlooprisico zal door verzekeraars in beginsel alleen worden aangeboden bij duurzame staking van activiteiten.Het is in beperkte mate mogelijk het uitlooprisico op voorhand in te kopen.    


 • Uitsluiting

  Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten. Het zogenaamde Molest risico is standaard opgenomen als uitsluiting bij verzekeringen. Bij het molest risico moet u denken aan onder andere:
  • Gewapende conflicten 

  • Burgeroorlog 

  • Opstand 

  • Terrorisme

  • Rellen 

  • Binnenlandse onlusten  Ook natuurrampen zijn veel voorkomende uitsluitingen binnen een verzekeringsovereenkomst. Ook de zogenaamde opzetclausule is standaard opgenomen als uitsluitingsgrond binnen een verzekeringsovereenkomst. Bij de clausulering van opzet bestaan er veel verschillend formuleringen. Opzet is er in meerdere gradaties. De meest duidelijke en expliciete vorm van opzet noemen volle of zuivere opzet. Daarna volgt opzet als zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, vervolgens opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn en tot slot opzet als mogelijkheidsbewustzijn. Binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in beginsel de aansprakelijkheid die met motorrijtuigen verband houdt uitgesloten vanwege de verzekeringsplicht op het motorrijtuig zelf (WAM dekking).


V ...
 • Vermogensschade

  Door derden geleden financieel nadeel die niet (uitsluitend) bestaat uit zaak- en/of letselschade en is ontstaan uit wanprestatie of onrechtmatige daad. Vermogensschade kan bestaan uit direct en/of indirect geleden financieel nadeel. Als door de uitoefening van uw beroepsactiviteit(en) financieel nadeel kan worden veroorzaakt is deze schade in beginsel niet gedekt op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ontstaat daarmee de noodzaak het beroepsaansprakelijkheidsrisico af te dekken door het sluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).  Als het vermogensbestanddeel van derden direct wordt aangetast noemen we dit bestanddeel de directe vermogensschade. De indirect geleden vermogensaantasting kan ontstaan door vertragingsschade, omzetderving, gevolgschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill etcetera.


 • Vertragingsschade

  Schadevergoeding voor de termijn dat een contractpartij langer in gebreke blijft. Vertragingsschade (Boek 6 Artikel 119 (6:119 BW) is een vorm van indirecte vermogensschade of gevolgschade.In het verzekeringsrecht werkt men vaak met de term ‘gevolgschade’ om de schade aan te duiden die voortvloeit uit een door de polis gedekt evenement: die ‘gevolgschade’ is dan veelal niet gedekt. Vertragingsschade komt regelmatig voor in de bouw waarbij opdrachtgevers een aannemer aansprakelijk stellen in geval van vertraging. Over het component vertragingsschade kan wettelijke rente onderdeel zijn van de te vorderen schadevergoeding. Ook deze wettelijke rente is binnen de kaders van toepasselijke polisvoorwaarden onderdeel van verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


 • Verzekerde hoedanigheid

  Voor bedrijfsmatige verzekeringen is het relevant dat op de polis of in de voorwaarden een volledige en juiste verzekerde hoedanigheid staat genoemd.  Uit de verzekerde hoedanigheid moet blijken welke activiteiten  een bedrijf verricht. Dat is de onderneming die is verzekerd. Als blijkt dat de verzekerde een ander soort onderneming drijft (of andere bedrijfsactiviteiten verricht) dan aan de verzekeraar was doorgegeven en als verzekerde hoedanigheid is genoteerd op het polisblad, dan is die andere onderneming of bedrijfsactiviteit in beginsel niet verzekerd. De verzekerde hoedanigheid moet dus de gehele lading dekken.  Bij wijzigingen van uw beroepsactiviteiten is het noodzakelijk deze tijdig te laten aanpassen op uw (aansprakelijkheids)verzekering. In geval van risicoverzwaring voor de verzekeraar zal een door verzekerde getekende omstandighedenverklaring moeten worden aangeleverd om de wijziging administratief te kunnen verwerken. 


 • Vrijwaringsbeding

  Als iemand contractueel een ander vrijwaart, zal hij diens verplichtingen dienen over te nemen (waarborging, garantie). In de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen worden de gevolgen van vrijwaringsclausules als supercontractuele aansprakelijkheid van de dekking uitgesloten. Hetzelfde geldt voor boetebedingen. 


W ...
 • Werkgeversaansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid van werkgever jegens werknemers – of daaraan gelijk gesteld voortvloeiende uit tekortkoming veilige werkomgeving (7:658 BW) of goed werkgeverschap (7:611 BW). Werkgeversaansprakelijkheid is vaak onderdeel van verzekeringsdekking op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Er kan in Nederland werkgeversaansprakelijkheid ontstaan bij inschakelen of inlenen van ZZP-ers. Hierbij is het relevant om te toetsen of de werkzaamheden van de ingeleende of ingeschakelde ZZP-er "redelijkerwijs" ook door inlener of opdrachtgever kan worden uitgevoerd. Indien dit inderdaad het geval is kan er werkgeversaansprakelijkheid ontstaan zelfs als er geen overig personeel op de loonlijst staat. Dit risico is af te dekken middels een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). 


Z ...
 • Zaakschade bedrijfsaansprakelijkheid

  Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade (materiële schade) waarvoor u als bedrijf kunt worden aangesproken. Het betreft hier door derden geleden zaakschade dus geen schade aan eigendommen van het bedrijf zelf.


 • Zuivere vermogensschade
  Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen, die niet veroorzaakt wordt door schade aan goederen (zaakschade) of personen (letselschade). Zie tevens beroepsaansprakelijkheid en vermogensschade.