Wat is de betekenis van: dekkingsgebied

Land, landen of werelddelen waarbinnen de verzekering dekking biedt. Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er doorgaans de uitsplitsing; Nederland, Europa, rest van de wereld exclusief Verenigde Staten en Canada en tot slot werelddekking inclusief Verenigde Staten en Canada.

Het kan zijn dat er binnen de bepaling over het dekkingsgebied aanvullende eisen worden gesteld betreffende de jurisdictie. Men stelt in de polisvoorwaarden bijvoorbeeld dat er slechts dekking bestaat indien een rechter uit een EU land bevoegd is te oordelen. Ook andersom komt voor. In de polisvoorwaarden stelt men bijvoorbeeld dat er sprake is van werelddekking behalve voor aanspraken waarop het recht van USA van toepassing is of die aldaar in rechte aanhangig gemaakt worden.

Het is verstandig bij (uitbreiding van) bedrijfsactiviteiten naar het buitenland uw verzekeringsdekking te laten toetsen op een toereikend dekkingsgebied.