Wat is de betekenis van: opzicht clausule

Deze clausule komt voor in aansprakelijkheidsverzekeringen en houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten.
Voor bepaalde bedrijven, waarbij sprake is van reparatie, installatie, onderhoud etc. kan in beperkte mate een opzichtclausule worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De opzicht uitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk kan zijn.